Privacy beleid van Unifore

Unifore hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Unifore houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij -in ieder geval-:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– ons in de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent je persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Unifore zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Unifore
Hogehilweg 17D
1101 CB Amsterdam

Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor?

Uw persoonsgegevens worden door Unifore verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het uitvoeren een met u gesloten overeenkomst
– Het noodzakelijk is om voldoen aan een wettelijke verplichting
– Het noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van Unifore (of die van een derde partij) te behartigen en waarbij die belangen zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele vrijheden

Welke persoonsgegevens vragen wij van u?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW;
– geboortedatum en geboorteplaats;
– contactgegevens (telefoonnummer(s)/e-mailadres(sen);
– bankrekeningnummer;
– kopie paspoort/rijbewijs/identiteitsbewijs.

Verstrekking aan derden – Gegevensoverdrachten

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU zulks met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

Persoonlijke gegevens via onze website

We gebruiken Google analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Dit helpt ons om onze website te analyseren en bijvoorbeeld et aantal bezoekers te tellen en te zien welke pagina’s het meest worden bezocht. We gebruiken dit om onze website en services te verbeteren. Gegevens die worden geregistreerd, zijn uw IP-adres (waarvan de laatste 3 cijfers zijn verwijderd), het aantal bezochte pagina’s, de tijd en duur van het bezoek, uw locatie, de oorsprong van het bezoek, het type hardware en software dat is gebruikt, interactie bezoeker en uw zoekgeschiedenis. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics. Houd er rekening mee dat de machtigingsinstellingen in de meeste internetbrowsers kunnen worden aangepast.

Bewaartermijn

Unifore bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– Beveiliging CRM-systeem;
– Beveiliging interne computersystemen;
– Beveiliging correspondentiesystemen.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Cookiebeleid

Websites en apps hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site of app zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekende voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en met cookies vergelijkbare technologieën waaronder scripts en fingerprints (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website of app die u bezoekt.

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies wij inzetten voor onze en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag uw privacy zoveel mogelijk waarborgen.

Door gebruik te blijven maken van onze Websites of de cookiebanner te sluiten geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van de in dit cookiebeleid genoemde cookies bij uw bezoek aan onze Websites.